EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdających język obcy nowożytny

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego.

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym przypominamy, że podobnie jak w ubiegłym roku, będą wprowadzone równoległe wersje arkuszy z języków obcych.

Jednocześnie informujemy, że przy tematach wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym pojawi się następująca adnotacja:

„Uwaga: jeśli praca zawierać będzie więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów".

Zasada ta wynika z aneksu do Informatora maturalnego opublikowanego we wrześniu 2006 roku i oznacza, że podany w poleceniu limit słów będzie konsekwentnie wymagany, co przyczyni się do wyrównania szans wszystkich zdających. Jeżeli zdający przekroczy limit słów o ponad 20% straci 4 punkty za kompozycję.

W pracy zdającego liczone są wszystkie wyrazy oddzielone spacją (jako jeden wyraz traktowane są formy skrócone, np. w języku angielskim - isn't, w języku niemieckim - gibt's, w języku francuskim - c'est). Wyjątek stanowią czasowniki rozdzielnie złożone w języku niemieckim, które liczone są zawsze jako jedno słowo.

O sukcesie na egzaminie decydują umiejętności językowe, jednak równie ważna jest znajomość obowiązujących kryteriów oceniania. Pozwala to napisać pracę w taki sposób, aby uzyskać optymalny wynik nie tracąc cennych punktów. Przede wszystkim należy pamiętać, aby praca była zgodna z tematem, ponieważ jest to kryterium nadrzędne, które warunkuje jej sprawdzanie.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z kryteriami oceniania zamieszczonymi w aneksie do Informatora maturalnego a poniżej przypominamy kilka istotnych zasad. Mamy nadzieję, że pomoże to każdemu maturzyście uzyskać jak najlepszy wynik.


POZIOM PODSTAWOWY

1. W krótkiej formie użytkowej nie przyznaje się punktu za poprawność, jeśli zdający uzyskał mniej niż 3 punkty za treść, czyli przekazał mniej niż 3 wymagane informacje.

2. W dłuższej formie użytkowej nie przyznaje się punktów za poprawność językową oraz bogactwo językowe, jeżeli praca liczy mniej niż 60 słów (50% wymaganego limitu) lub jeżeli zdający uzyskał mniej niż 2 punkty za treść, czyli przekazał mniej niż połowę wymaganych informacji.

3. W dłuższej formie użytkowej nie przyznaje się punktów za formę, jeżeli list zawiera mniej niż 3 z 5 obligatoryjnych elementów (zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz zwrot grzecznościowy kończący list).

POZIOM ROZSZERZONY

1. Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, zdający otrzymuje 0 punktów w kryterium poprawności językowej i kryterium bogactwa językowego.

2. W przypadku prac liczących powyżej 300 słów zdający otrzymuje 0 punktów za kompozycję pracy (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów).

3. Fragmenty podane w języku obcym w poleceniu (np. początek lub zakończenie opowiadania) nie są wliczane do ogólnej liczby słów w pracy zdającego.

4. W kryterium poprawności językowej, podobnie jak na poziomie podstawowym, obliczany jest procent błędów w pracy zdającego:
4 pkt. - błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów,
3 pkt. - błędy stanowiące powyżej 5%, nie więcej jednak niż 10% liczby wszystkich wyrazów, 2 pkt.- błędy stanowiące powyżej 10%, nie więcej jednak niż 15% liczby wszystkich wyrazów, 1 pkt.- błędy stanowiące powyżej 15%, nie więcej jednak niż 20% liczby wszystkich wyrazów, 0 pkt.- błędy stanowiące powyżej 20% wszystkich wyrazów.

uwaga: błędy ortograficzne i interpunkcyjne są liczone jako 0,5 błędu językowego

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI PISEMNYCH NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

1. Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z poleceniem lub niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) nie podlega ocenie.

2. Praca odtworzona z podręcznika lub innego źródła nie jest uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego i nie podlega ocenie.

3. Fragmenty na zupełnie inny temat wyuczone na pamięć lub przepisane przez zdającego z innych źródeł oraz fragmenty pracy całkowicie niezgodne z treścią zadania, nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i logikę tekstu są zakreślane i nie są brane pod uwagę przy liczeniu słów i ocenie poprawności językowej oraz bogactwa językowego.

4. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego (błędy ortograficzne nie są brane pod uwagę przy ocenie poprawności językowej).


źródło: CKE

ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 11 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 12 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,2% PL
Ukraina 2,8% Ukraina

Razem:

39

Krajów
022246
Dzisiaj: 79
Ten tydzień: 390
Ten miesiąc: 2.727
Razem: 22.246

Logowanie