EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdajacych historię i historię muzyki

Informacje dla maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego z historii i historii muzyki

W związku ze zbliżającymi się egzaminem maturalnym z historii  i z historii muzyki przypominamy zdającym:

  • Należy dokładnie (może nawet dwukrotnie) odczytać polecenia i treść wszystkich zadań - stanowi to niezbędny, a często ignorowany, warunek dobrego ich wykonania.
  • Z uwagi na wykorzystanie w zadaniach egzaminacyjnych fragmentów tekstów źródłowych i innych różnorodnych materiałów źródłowych (np. mapa, plakat, rycina, diagram) warto bardzo uważnie analizować wszystkie elementy tak zwanego wyposażenia zadań; należy wykorzystać sztukę czytania ich ze zrozumieniem. Oznacza to, że trzeba w takich zadaniach zwracać uwagę na wszystkie elementy źródła, a więc, np. na legendę na mapie, tytuł mapy lub zestawienia statystycznego, podpis albo napis na rysunku satyrycznym, informację, kto jest autorem zamieszczonej wypowiedzi i/lub, kiedy tekst czy plakat powstał i/lub został opublikowany.
  • Podczas pracy z materiałami źródłowymi można podkreślać fragmenty tekstu, zaznaczać pewne elementy materiałów źródłowych lub sporządzać notatki. Nie są one oceniane.
  • Radzimy docenić możliwość wykorzystania brudnopisu; niektóre zadania wymagają sporządzenia krótkiego planu wypowiedzi, dokonania selekcji informacji lub uporządkowania materiału. Notatki w brudnopisie nie są oceniane.
  • W zadaniach krótkiej odpowiedzi należy odpowiadać zgodnie i ściśle z poleceniem. Zwracamy uwagę, że za podanie w odpowiedzi informacji (również dodatkowych, które nie wynikają z polecenia w zadaniu), świadczących o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczających logice udzielonej prawidłowej odpowiedzi nie przyznaje się punktów.
  • W zadaniach krótkiej odpowiedzi, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną; jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.
  • Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) musi być na temat; konieczna jest umiejętność selekcji materiału pod kątem postawionego w temacie zagadnienia/problemu. Należy zrezygnować z nawyku pisania tego, „co się wie" i „obok tematu". Zwracamy uwagę, że za wypracowanie nie na temat nie przyznaje się punktów.
  • Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu można kontynuować pisanie w brudnopisie, należy wówczas przekreślić słowo „brudnopis" i napisać „ciąg dalszy czystopisu".
  • Pizy przyznawaniu punktów w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi uwzględniana jest poprawność kompozycyjna, językowa, stylistyczna i estetyka pracy.
  • W arkuszu dla poziomu rozszerzonego na wykonanie wszystkich zadań przeznaczono 180 minut. Arkusz jest trzyczęściowy. Maturzysta sam planuje i organizuje swoją pracę nad arkuszem, decyduje o kolejności wykonywania zadań, steruje czasem i podejmuje różnorodne decyzje, np. od której części najlepiej zacząć swój egzamin, ile czasu przeznaczyć na napisanie wypracowania, czy ponownie przeczytać i sprawdzić wszystkie odpowiedzi przed oddaniem wypełnionego arkusza zespołowi nadzorującemu egzamin.

źródło: CKE

ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 11 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 11 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 12 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,2% PL
Ukraina 2,8% Ukraina

Razem:

39

Krajów
022261
Dzisiaj: 94
Ten tydzień: 405
Ten miesiąc: 2.742
Razem: 22.261

Logowanie