PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
 
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, do którego osiągnięcia przyczynia się realizacja sześciu następujących celów strategicznych, do których należą:
 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.
Program PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Priorytety realizowane centralnie to:
 • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet V: Dobre rządzenie
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
 • Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
 • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bardziej szczegółowe informacje oraz dokumenty na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie internetowej: