OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program LEONARDO DA VINCI

dział projektów mobilności

tytuł: „Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy"

projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27833

okres realizacji: 16.07.2012. - 31.05.2014.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa IV - 15.03.2014. - 23.05.2014.

4. liczba osób – 7

Kandydatury proszę zgłaszać do komisji rekrutacyjnej do 07.01.2014. u koordynatora projektu - pedagog szkolny lub bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Predyspozycje umiejętności zawodowe

2. Stan zdrowia

3. Znajomość języka

4. Rys psycho-społeczny

5. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

6.  Umiejętność pracy w zespole

7. Umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt . 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

 Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY