Rzecznikiem praw ucznia w naszej szkole jest pan Sebastian Drapa. W razie różnych problemów związanych z pobytem w szkole możesz się do pani zwrócić.

Znaczenie rzecznika praw ucznia:

 • udzielanie pomocy społeczności uczniowskiej przy problemach wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły;
 • reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i radą pedagogiczną,
 • przeprowadzanie instruktażu wśród uczniów w jaki sposób mogą korzystać ze swoich praw.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
 • przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

 • wychowawcy klasy,

 • pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),

 • Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.