Porady dla maturzystów zdających matematykę

Informacja dla maturzystów przystepujących do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

 
 
 • W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z matematyki pragniemy przypomnieć niektóre zasady rozwiązywania zadań i oceniania arkuszy egzaminacyjnych:
 • Przypominamy, że należy uważnie czytać zadanie i polecenia w nim występujące.
 • Zdający powinien w sposób czytelny i logiczny przedstawić tok rozumowania. Wszystkie istotne etapy rozwiązania powinny być zapisane.
 • Zdający zamiast napisać, np.  x€(-2,3)  może użyć zapisu:   x>-2  i x<3   lub  -2 < x < 3 albo opisać zbiór słownie pod warunkiem, że będzie on zapisany w sposób poprawny i czytelny dla egzaminatorów.
 • W rozwiązaniu zdający może umieszczać rysunki, które ułatwią analizę zadania. Egzaminatorzy nie będą ich oceniać. Poprawność wykonania rysunku będzie oceniana tylko wtedy, gdy w treści zadania było wyraźne polecenie, że należy go sporządzić.
 • Szkic wykresu funkcji jest oceniany wtedy, gdy w zadaniu jest wyraźne polecenie, aby go wykonać. Krzywa będąca wykresem funkcji musi przechodzić przez punkty charakterystyczne dla niej.
 • Wszystkie rozwiązania, łącznie z rysunkami będącymi ich integralną częścią muszą być narysowane czarnym długopisem lub atramentem.
 • W rozwiązaniu należy zapisać potrzebne założenia, a odpowiedź musi je uwzględniać.
 • Przed sformułowaniem odpowiedzi należy ponownie przeczytać treść zadania, aby odpowiadać najbardziej precyzyjnie na postawione pytanie.
 • Zdający powinien pamiętać o sprawdzeniu, czy podana odpowiedź spełnia warunki zadania, np. jeśli z dwóch rozwiązań równania kwadratowego x = 4 warunki zadania spełnia tylko liczba dodatnia, to trzeba wyraźnie zaznaczyć w odpowiedzi, że rozwiązaniem jest liczba x = 2.
 • Jeśli rozwiązanie nie zmieści się na przeznaczonym na nie miejscu, można je kontynuować w brudnopisie, ale koniecznie trzeba przekreślić słowo „brudnopis" i napisać „ciąg dalszy czystopisu", podać numer zadania, a w rozwiązaniu zadania zaznaczyć, że będzie ono kontynuowane w brudnopisie.
 • Każda poprawna i skuteczna metoda rozwiązania, która zostanie zapisana przez zdającego będzie pozytywnie oceniona przez egzaminatorów.
źródło: CKE