Porady dla maturzystów zdających geografię

Informacja dla maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii

W związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym z geografii przypominamy zdającym, że rozwiązując zadania należy:

  • czytać uważnie treść polecenia. Zwracać szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach. Wskazują one, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź. Na przykład polecenie zaczynające się od sformułowania „wyjaśnij" wymaga szerszego zakresu odpowiedzi niż zaczynające się od słów „podaj" czy „określ".
  • bardzo uważnie analizować wszystkie elementy dołączone do zadań (mapy, wykresy, tabele, rysunki). Szczególną uwagę należy zwrócić na barwną mapę topograficzną, skalę, w której jest wykonana oraz legendę mapy. Barwną mapę można oderwać wzdłuż perforacji od arkusza egzaminacyjnego.
  • odpowiadać zgodnie z poleceniem, stosując właściwą terminologię geograficzną. Należy udzielać zwięzłych, ale wyczerpujących odpowiedzi, unikać skrótów myślowych oraz zbyt ogólnych odpowiedzi.
  • podawać tyle np. cech czy argumentów, ile jest wymagane w poleceniu. Jeśli zdający poda ich więcej, egzaminator ocenia tylko tyle (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie.
  • w zadaniach wymagających wykonania obliczeń należy je zapisać w miejscu na to przeznaczonym.
  • dbać o poprawność językową, pisać czytelnie, gdyż egzaminator nie może przyznać punktów za odpowiedź, której nie jest w stanie przeczytać.
  • stosować prawidłowo terminologię geograficzną. Przygotowując się do egzaminu należy pracować z atlasem, dzięki temu zapamiętuje się rozmieszczenie ważniejszych obiektów na mapach Polski, poszczególnych kontynentów i świata.
  • Przypominamy, że zdający może posiadać na egzaminie (oprócz czarnego długopisu) lupę, która ułatwia pracę z barwną mapą topograficzną, prosty kalkulator, linijkę, gumkę i ołówek.


źródło: CKE