OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Program LEONARDO DA VINCI

dział projektów mobilności

tytuł: „Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy"

projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27833

okres realizacji: 16.07.2012. - 31.05.2014.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ogłasza nabór uczestników do projektu staży zagranicznych realizowanych we Francuskim departamencie LOT.

Adresaci:

1. uczestnicy – uczniowie technikum klas II i III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych

Okres odbywania staży:

2. grupa IV - 15.03.2014. - 23.05.2014.

4. liczba osób – 7

Kandydatury proszę zgłaszać do komisji rekrutacyjnej do 07.01.2014. u koordynatora projektu - pedagog szkolny lub bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Kryteria wyboru uczestników:

l.p. Kryterium

1. Predyspozycje umiejętności zawodowe

2. Stan zdrowia

3. Znajomość języka

4. Rys psycho-społeczny

5. Kultura osobista i zdyscyplinowanie

6.  Umiejętność pracy w zespole

7. Umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu

Procedura rekrutacji polegać będzie na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać max 42 pkt . 7 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wyłonione zgodnie z przyjęta procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach przy pomocy korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

 Koordynator projektu - Alicja Szymańska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej