Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5
*Pole wymagane

  eckziu.logoEuropejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

     ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40

 

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

DANE KANDYDATA

1. Nazwisko i imię/imiona/ *
2. PESEL: *
3. Data i miejsce urodzenia *
4. Adres stałego zameldowania *

                                                                                  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr , gmina )

5. Numer telefonu kontaktowego *

6. Dane rodziców/prawnych opiekunów

Dane ojca/prawnego opiekuna:

imię, imiona *
adres zamieszkania *
telefon *
adres e-mail

Dane matki/prawnego opiekuna:

imię, imiona *
adres zamieszkania *
telefon *
adres e-mail

7. Załączniki:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty
c) dwie fotografie
d) dokumentacja o sprawowanej opiece lekarskiej
e) inne, np. dyplomy z olimpiad, konkursów, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:

Liceum ogólnokształcące:
Technikum
Branżowa szkoła 1 stopnia 3-letnia
Można wybrać kilka zawodów, proszę tutaj wpisać zawód wybierany w pierwszej, drugiej.... kolejności *

 

 

Do dnia 25 czerwca 2019 do godz. 15:00 prosimy potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego dotyczącego praktycznej nauki zawodu.

 

Uwaga: Wnioski prosimy składać od 17.05.2019. do 13.06.2019 roku.


Posiadam rodzinę wielodzietną *
Posiadam orzeczenie o własnej niepełnosprawnosci *
Rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci *
Oboje rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci *
Rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności *
Jestem osobą samotnie wychowywaną w rodzinie *
Jestem objęty/a pieczą zastępczą *
Zaznaczając "tak" nalezy dołączyć stosowne dokumenty dodatkowe

 

 

Wybór języka ( z języków nauczanych w gimnazjum/szkole podstawowej)

1 język *
2 język
Wyrażam zgodę na udział w lekcjach religii *
Wyrażam zgodę na udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie *
Będę ubiegał/a się o miejsce w internacie *
Akceptuję Statut Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie *

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji oraz w przypadku podjęcia nauki w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z 2002ze zmianami) Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie go na stronie internetowej ECKZiU, tablicach ściennych, folderach szkolnych w celu informacji i promocji placówki.

Po wysłaniu formularza, prosimy o potwierdzenie chęci nauki w naszej szkole w sekretariacie (tel.(68) 455 82 40).

Proforms
Reload

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 10.09.2018

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej